Home » ระบบทางไกล (TEE) B.C.S.

ระบบทางไกล (TEE) B.C.S.

คริสตศาสตร์ศึกษา | Bachelor of Christian Studies B.C.S

ระบบทางไกล Theological Education by Extension (TEE) เพื่อส่งเสริมให้คริสเตียนฆราวาสในประเทศไทยได้พัฒนาความรู้ความ เข้าใจด้านศาสนศาสตร์ และมีส่วนร่วมในคริสตจักรท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเดินทางมาเรียนที่สถาบัน และเพื่อเปิดโอกาสให้คริสเตียนไทยซึ่งทำงานหรืออาศัยอยู่ในต่างประเทศได้ พัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านศาสนศาสตร์ นักศึกษาต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ชุด วิชา แต่ไม่เกิน  3 ชุดวิชาต่อภาคการศึกษา (ทั้งนี้แนะนำให้นักศึกษาลงทะเบียนตามโปรแกรมการลงทะเบียนที่ทางสถาบันฯ กำหนด เพื่อจะไม่เกิดการลงทะเบียนซ้ำ และสามารถจบหลักสูตรได้ตามที่กำหนด)

หลักสูตรในระบบทางไกล (TEE)

 • ประกาศนียบัตรคริสตศาสตร์ศึกษา (Dip.C.S.) สำหรับผู้จบ ม.3 เรียน 2 ปีครึ่ง (72 หน่วยกิต)
 • คริสตศาสตร์ศึกษา (ตรี) B.C.S. สำหรับผู้จบ ม.6  หรือเทียบเท่า เรียน 4 ปี (144 หน่วยกิต) เรียนและประเมินการรับใช้ในคริสตจักรเทอมละ 1 ครั้ง
 • คริสตศาสตร์ศึกษา แบบไม่เก็บหน่วยกิต (Audit) สำหรับผู้อ่านออกเขียนได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นคริสเตียนที่มีส่วนรับใช้และมีการรับรองจากคริสตจักร
  2. มีวุฒิการศึกษาตามระดับหลักสุตรที่สมัครเรียน
  3. มีความเชื่อสอดคล้องกับหลักข้อเชื่อของสถาบัน
  4. ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักสูตร

การเรียนการสอน

สถาบันฯใช้ระบบการเรียนการสอนที่เอื้ออำนวยให้นักศึกษาใช้เวลาว่างเพื่อ ศึกษาด้วยตนเอง (จัดเวลาโดยผู้เรียนเอง) โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติแต่ใช้วิธีการศึกษา ผ่านสื่อการสอนต่างๆและตามที่ทางสถาบันจัดส่งให้ดังนี้

  • ศึกษาจากวัสดุการศึกษาที่ส่งให้ทางไปรษณีย์ประกอบด้วย เอกสาร แบบฝึกหัดปฏิบัติ ซีดีเสียงประจำบางชุดวิชา และวัสดุการศึกษาอื่น
  • เข้ารับการสอนเสริม ณ ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดหรือภาคทั่วประเทศ ที่ทางสถาบันกำหนด
  • ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเอง
  • สอบวัดผลปลายภาคการศึกษา

การรับสมัครนักศึกษาใหม่

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตลอดปีการศึกษา (สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาได้ทุกเทอม) หากไม่ทันเทอมที่ 1 สามารถเข้าเรียนได้ในเทอมที่ 2 สามารถติดต่อแผนกระบบทางไกล (TEE) ได้สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือโทร 0 2235 3852 กด 104

การเปิดรับสมัคร (ของทุกปี)
เทอม 1 เดือนมกราคม-พฤษภาคม
เทอม 2 เดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน

ติดต่อประสานงานอีเมล์ : bcs.extension@bbsthai.org

กรอกใบสมัครออนไลน์

หมายเหตุ: เอกสารที่ระบุในข้างต้นทั้งหมด ผู้สมัครต้องรวบรวมส่งกลับมายังสถาบัน   (ระบบทางไกล)โดยตรงพร้อมกัน เพื่อให้ทางสถาบันพิจารณาเข้ารับเป็นนักศึกษาต่อไป เมื่อผู้สมัครได้รับการตอบรับให้เป็นนักศึกษาแล้วจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศน์ตามวันเวลาที่สถาบันกำหนดในแต่ละเทอม

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
OT101แนะนำพระคัมภีร์เดิม 1 (ปฐมกาล - เอสเธอร์)6
OT102แนะนำพระคัมภีร์เดิม 2 (โยบ - มาลาคี)6
OT103บทกวีนิพนธ์ (สดุดี สุภาษิต ปัญญาจารย์)6
OT104ผู้พยากรณ์ใหญ่ (อิสยาห์ - ดาเนียล)6
OT105ผู้พยากรณ์น้อย (โฮเชยา - มาลาคี)6
NT101แนะนำพระคัมภีรืใหม่ (มัทธิว - วิวรณ์)6
NT102ศึกษาพระกิตติคุณ ยอห์น และกิจการฯ6
NT103ศึกษาพระธรรมโรม และโครินธ์6
NT104จดหมายฝากจากคุก6
NT105จดหมายฝากทั่วไป6
NT106พระธรรมวิวรณ์6
ES101วิธีการศึกษาพระคัมภีร์ การตีความหมายพระคัมภีร์6
TH101ศาสนศาสตร์ 16
TH102ศาสนศาสตร์ 26
CH101ประวัติศาสตร์คริสตจักร 16
CH102ประวัติศาสตร์คริสตจักร 26
PM101การให้คำปรึกษา6
PM102หลักศิษยาภิบาล การบริหารคริสตจักร6
PM103ชีวิตคริสเตียน หลักข้อเชื่อพื้นฐาน และการสร้างผู้นำ6
PM104หลักการสอนและการเทศนา6
PM 105หลักการเทศนา6
EV102หลักการประกาศพระกิตติคุณ6
CE101แนะนำคริสเตียนศึกษา และครอบครัวคริสเตียน6
CE 102 จริยธรรมคริสเตียน6