Institution Logo

ใบสมัครพระคริสตธรรมกรุงเทพ

หลักสูตรการศึกษาที่เลือก


หมายเหตุ: มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 300บาท ท่านต้องส่งใบแจ้งการชำระเงินที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม (ไม่สามารถขอคืนได้)
อัพโหลดรูปหน้าตัวเอง (ให้เห็นหน้าชัด) (jpg, png, gif): 

ถ่ายจากกล้องในมือถือก็ได้:

หลังจากบันทึกข้อมูลครั้งแรก (กดปุ่มด้านล่างสุด) ให้สแกน QRโค๊ด (ซึ่งจะปรากฏข้างบน) เพื่อเปิดแบบฟอร์มใบสมัครในมือถือของท่าน

กำลังอัพโหลด

สถานภาพ:   


อัพโหลด สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่นๆ เข่น ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ (ทีละไฟล์) (ถ่ายรูปจากมือถือก็ได้) (jpeg, jpg, png, gif, pdf)

ไฟล์บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านที่อัพโหลดไปแล้ว... 

NOTE: There is a non-refundable application fee of 1,000 baht for all DMin applications (pay-in slip to be submitted at end of form)

A. Personal Information
Upload a picture of your face (your face should be seen clearly) (jpg, png, gif): 

You may use the camera in your mobile:

after saving the form data for the first time (press the save button at bottom of page), you may scan the QR code
(it will appear at the top of the page) in order to open your current application form in your mobile

picture uploading

Marital Status:   Upload a copy of your Passport (non-Thai) OR ID and House Registration (Thai)
(photos from your phone accepted) (jpeg, jpg, png, gif, pdf)

Identification files already uploaded... 

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษาสูงสุด:   


กรุณาอัพโหลดใบรับรองการศึกษาที่ผ่านมา (ทีละไฟล์) (jpeg, jpg, png, gif, pdf)

ไฟล์ใบรับรองการศึกษาที่อัพโหลดไปแล้ว... 

ประสบการณ์การเป็นคริสเตียนกลับใจรับเชื่อพระเยซูคริสต์/รับบัพติศมาเมื่อใด: ปัจจุบันเป็นสมาชิกคริสตจักรใด: ผู้นำ/ศิษยาภิบาล: สังกัด:
การรับใช้และบทบาทในคริสตจักร:

ประสบการณ์การเป็นคริสเตียน... ต่อ

ก. เบื้องหลังชีวิตและการกลับใจ: ข. หลังจากกลับใจชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร: ค. การถวายตัวรับใช้พระเจ้าและเป้าหมายในอนาคต:

ลักษณะการเรียน

เกี่ยวกับการเรียน ข้าพเจ้ามีความประสงค์:

เกี่ยวกับหอพัก

เกี่ยวกับหอพัก ข้าพเจ้ามีความประสงค์:

ประวัติสุขภาพ

ในกรณีเลือกต้องการพักในหอพักขอให้ตอบคำถามต่อไปนี้:   
ข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกาย:
สุขภาพของข้าพเจ้ามีลักษณะ:

ลักษณะของสภาพจิตใจส่วนใหญ่:
กรุณาอัพโหลดใบรับรองแพทย์ (jpeg, jpg, png, gif, pdf)

ไฟล์ใบรับรองแพทย์ที่อัพโหลดไปแล้ว... 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการศึกษา:

แบบสำรวจเพื่อพัฒนาชีวิต

ขอให้นักศึกษาตอบคำถามเหล่านี้ให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง (ทางสถาบันจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ)

1. ท่านเคยติดยาเสพติดหรือไม่:    เคยได้รับการรักษาจากองค์กร
สภาพปัจจุบัน:   

2. ท่านเคยติดหรือเกี่ยวข้องกับการพนันหรือไม่:    สภาพปัจจุบัน:   

3. ท่านเคยมีทัณฑ์บน หรือ กำลังอยู่ในการลงวินัยจากสถาบัน หรือ องค์กร หรือ คริสตจักรที่เกี่ยวข้องอยู่หรือไม่
สภาพปัจจุบัน:   

4. ท่านเคยมีคดีอาญา ต้องโทษ ในเรื่องใดมาก่อนหรือไม่
สภาพปัจจุบัน:   

5. ท่านมีทัศนะทางเพศนิยมที่แตกต่างไปจากคำสอนหลักของพระคริสตธรรมคัมภีร์และองค์กรคริสเตียนสายหลักทั่วไปหรือไม่

หมายเหตุ : พระคริสตธรรมกรุงเทพยึดหลักความเชื่อและความประพฤติที่ถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์ หากทางสถาบันพบว่าผู้สมัครมีความเชื่อหรือความประพฤติที่ไม่ถูกต้องต่อหลักพระคัมภีร์หรือกฏหมายบ้านเมือง เช่น อาชญากรรม ยาเสพติด หรือ การผิดศีลธรรมทางเพศใดๆที่ไม่ตรงกับหลักคำสอนของพระคัมภีร์ ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาพักการเรียนหรือให้พ้นจากสภาพนักศึกษา

ข้อมูลผู้รับรองความประพฤติ

ผู้ที่ยินดีจะรับรองความประพฤติของข้าพเจ้า 2 ท่าน (ศิษยาภิบาล, ผู้ปกครอง, มิชชันนารี หรือผู้นำในคริสตจักร)

ตำแหน่ง:


ตำแหน่ง:

ธรรมเนียมค่าสมัคร

จ่าย 300 บาทให้พระคริสตธรรทกรุงเทพ:

  ธนาคาร: ทหารไทยธนชาต (ttb) (สาขาโรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์)
  ชื่อบัญชี: พระคริสตธรรมกรุงเทพ Bangkok Bible College
  หมายเลขบัญชี: 186-2-01734-8 (ออมทรัพย์)

อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน (สลิปการโอนเงิน) (jpeg, jpg, png, gif, pdf)

ไฟล์หลักฐานการชำระเงินที่อัพโหลดไปแล้ว... ใบรับรองจากคริสตจักร/องค์กร

คณะธรรมกิจ/ผู้นำคริสตจักร/องค์กร: ขอรับรอง นาย/นาง/นางสาว/ที่จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่สถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพ ว่าเป็นสมาชิกของคริสตจักร และรับรองว่า เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และมีความเหมาะสมที่จะรับการฝึกฝนเพิ่มเติมในสถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพ:
คณะธรรมกิจ/ผู้นำคริสตจักร/องค์กร มีความเห็นให้การรับรอง และจะสนับสนุนส่งเสริมนักศึกษาผู้นี้ให้เรียนจนสำเร็จหลักสูตรการศึกษา ด้วยคำอธิษฐาน คำแนะนำ และด้านอื่นๆที่จำเป็น:

รับรองความประพฤตินักศึกษา


(หมายเหตุ : ผู้รับรองควรเป็นผู้นำ หรือ ผู้ใหญ่ในคริสตจักร หรือ ในองค์กรที่สามารถให้การรับรองอย่างเป็นจริงและตรงไปตรงมา)

1. ท่านรู้จักกับนักศึกษาผู้นี้มาเป็นเวลากี่ปี?:   
2. ตามที่ท่านสังเกตและพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว ท่านเห็นว่านักศึกษาผู้นี้เป็นคนที่กลับใจใหม่แล้ว เหมาะสมที่จะเป็นนักศึกษาพระคริสตธรรมกรุงเทพหรือไม่?:    3. ท่านเห็นว่านักศึกษามีคุณลักษณะชีวิตดังต่อไปนี้
    ลักษณะการเป็นผู้นำ           
    การควบคุมอารมณ์               
    ความกระตือรือร้นฝ่ายวิญญาณ       
    ความรับผิดชอบต่อหน้าที่        
    ความร่วมมือกับผู้อื่น            
    การเชื่อฟังและเรียนรู้             


ใบรับรองความประพฤตินักศึกษา


(หมายเหตุ : ผู้รับรองควรเป็นผู้นำ หรือ ผู้ใหญ่ในคริสตจักร หรือ ในองค์กรที่สามารถให้การรับรองอย่างเป็นจริงและตรงไปตรงมา)
ขอรับรอง นาย/นาง/นางสาว/ที่จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่สถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพ ว่าเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และมีความเหมาะสมที่จะรับการฝึกฝนเพิ่มเติมในสถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพ:

1. ท่านรู้จักกับนักศึกษาผู้นี้มาเป็นเวลากี่ปี?:   
2. ตามที่ท่านสังเกตและพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว ท่านเห็นว่านักศึกษาผู้นี้เป็นคนที่กลับใจใหม่แล้ว เหมาะสมที่จะเป็นนักศึกษาพระคริสตธรรมกรุงเทพหรือไม่?:    3. ท่านเห็นว่านักศึกษามีคุณลักษณะชีวิตดังต่อไปนี้
    ลักษณะการเป็นผู้นำ           
    การควบคุมอารมณ์               
    ความกระตือรือร้นฝ่ายวิญญาณ       
    ความรับผิดชอบต่อหน้าที่        
    ความร่วมมือกับผู้อื่น            
    การเชื่อฟังและเรียนรู้             

B. Christian Involvement

C. Academic Qualifications

What tertiary Instutions (e.g university, Bible/Theological College) have you attended:   
Name of institution and Location/date attened/Qualifications gained): Please upload copies of all certificates (photos from your phone accepted) (jpeg, jpg, png, gif, pdf)

transcript files already uploaded... 

D. Employment History

Summarise Your Employment History:
Position(s) held, Name of Employer, Location, Date, Reason for leaving if you changed employment

E. Other Interests and Involvement

what are you interests/hobbies and/or means of recreation? also, list any involvement you have in organizations/societies/groups not already detailed above :

F. Ministry Leadership experience

Detail your specific leadership experience and training in/for ministry, both formal and non formal. These may be in christian and/or other organizational settings, and include biblical/theological, formational, discipleship, and management programs. Include relevant conference and seminars you have participated in and presentaions/training you have given. Comment on what you percieve to be your significant achievement in your ministry to date :

G. Writing and Plublications

Provide a bibilography of any books/articles/conference papers/blogs/etc. which you have written/co-authored. Include both on-line and printed material:

H. Why are you interested in this Dmin program

Write a personal Statement (max. 500-600 words), indicating your reason and purpose for applying to study in the Dmin program. Include how you see completing this program fits into your life journey with God and your vocational objectives :

I. Finance

How do you plan to pay for your study program?:

J. Time Management

How will you ensure that you have adequate time to give to the study program (e.g. for pre-campus preparation, to attend the on-campus sessions of modules, and to complete the post-campus reading and assignments) regular study leave provided by your church/organisation, reduced work load, etc.? :

K. References

You need three commendations, one each from:

* a senior leader in the ministry-focused setting (church/organisation) in which you are serving. [If you are the senior leader, a peer in your ministry may be requested to provide this.]


* a Christian leader who knows you, from outside your specific ministry setting.


* the principal or a lecturer of the tertiary educational institution in which you studied most recently.

L. Payment

Please pay 1000 baht to Bangkok Bible Seminary:

  BANK: TMBThanachart(ttb) (Saint Louis Hospital Branch)
  ACCOUNT NAME: Bangkok Bible College (พระคริสตธรรมกรุงเทพ)
  ACCOUNT No.: 186-2-01734-8 (Savings Account)

Upload proof of payment (pay-in slip) (jpeg, jpg, png, gif, pdf)

files already uploaded for proof of payment... Commendation Form from Applicant's Senior Leader

 

Your Links to the Applicant

Please select from the drop-downs as you think appropriate...

The Applicant’s Personal and Interpersonal Skills


The Applicant’s Spiritual Life

The Applicant’s Suitability for Study

Other Comments

Final Recommendation

Your Contact Details

Commendation Form from a Christian leader outside of Applicant's ministry setting

 

Your Links to the Applicant

Please select from the drop-downs as you think appropriate...

The Applicant’s Personal and Interpersonal Skills


The Applicant’s Spiritual Life

The Applicant’s Suitability for Study

Other Comments

Final Recommendation

Your Contact Details

Commendation Form from the principal or a lecturer of the tertiary educational institution in which the Applicant studied most recently

 

Your Links to the Applicant

Please select from the drop-downs as you think appropriate...

The Applicant’s Personal and Interpersonal Skills


The Applicant’s Spiritual Life

The Applicant’s Suitability for Study

Other Comments

Final Recommendation

Your Contact Details


ข้อคิดเห็นของสถาบัน