Home » พันธกิจศิษยาภิบาล (โท) M.Min.

พันธกิจศิษยาภิบาล (โท) M.Min.

พันธกิจศิษยาภิบาลศาสตร์ | Master of Ministry

หลักสูตรM.Min. เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้รับใช้พระเจ้าที่กำลังทำพันธกิจของพระเจ้าเต็มเวลาและต้องการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในงานรับใช้ที่ทำอยู่ ซึ่งไม่สามารถจะหยุดงานรับใช้แยกจากครอบครัวหรือความรับผิดชอบที่มีอยู่ไปศึกษาเต็มเวลาได้ ดังนั้นพระคริสตธรรมกรุงเทพจึงเสนอหลักสูตรนี้เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้แก่ท่าน เรียกว่า หลักสูตร M.Min สัญจรโดยจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ ที่นักศึกษาอยู่ โดยเข้าอบรมปีละ 3 ครั้งๆละ 2 สัปดาห์ภายในระยะเวลา 2 ปีก็สามารถจบการศึกษาได้ สถาบันฯ ได้จัดหลักสูตรที่มุ่งเน้นและส่งเสริมการรับใช้มากกว่าพื้นฐานความรู้ทั่วไป โดยจะศึกษาทั้งหมด 12 ชุดวิชา วิชาละ 3 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต นักศึกษาจะใช้เวลาศึกษาทั้งหมด 2 ปี ตารางเรียนกำหนดเดือน และ ปรับให้เหมาะกับความพร้อมของกลุ่มผู้เรียน เข้าชั้นเรียนสัปดาห์ละ 5 วัน (40 ชั่วโมง) แต่ละวิชา ขาดเรียน ได้ไม่เกิน 3 ชั่วโมง  (หากเกินนั้นถือว่าวิชานั้นไม่ผ่านต้องลงทะเบียนเรียนใหม่)

ค่าใช้จ่าย

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน

หมายเหตุ :     การเปิดเรียนในหลักสูตร M.Min ในภูมิภาค

 • ต้องมีนักศึกษาในกลุ่มเรียน จำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน
 • หากมีนักศึกษาเรียนในแต่ละเทอมน้อยกว่า 15 คน (สัญจร) นักศึกษาจะต้องเข้ามาเรียนที่สถาบันพระคริสตธรรมบีบีเอสในกรุงเทพฯ
 • วันแรกที่มีการเรียน จะมีการปฐมนิเทศน์ เพื่อความเข้าใจในการเรียนร่วมกัน
 • สำหรับ Min สัญจร วิชาสุดท้าย จะเรียนเข้ามาเรียนที่สถาบัน BBS

สำหรับศิษยาภิบาล,ผู้รับใช้เต็มเวลาที่มีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์งานรับใช้ โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีศาสนศาสตร์ (B.Th) จากพระคริสตธรรมกรุงเทพ หรือจากสถาบันที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะในระดับเดียวกันกับพระคริสตธรรมกรุงเทพ และรับใช้มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี จะเรียนจำนวน 36 หน่วยกิต และทำรายงานอีก 4 หน่วยกิต รวม 40 หน่วยกิต แต่ถ้าหากจบจากพระคริสตธรรมอื่นๆ พระคริสตธรรมกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเป็นกรณีไปว่าท่านจะต้องเรียนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ซึ่งจะมีองค์ประกอบของจำนวนหน่วยกิตที่เรียน และคะแนนเฉลี่ยด้วยเช่นกัน
 2. ผู้ที่มีวุฒิ C.S. (เดิม) ของพระคริสตธรรมกรุงเทพ จะต้องเรียนจำนวน 36 หน่วย และทำรายงานอีก 4 หน่วยกิต (รวม 40 หน่วยกิต) และจะต้องเรียนเพิ่มเติมในระบบออนไลน์อีก 4 ชุดวิชา (ตามที่ได้รับอนุมัติจากทางสถาบัน)
 3. ผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นๆ และรับใช้อยู่ในพันธกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี จะต้องเรียนจำนวน 36 หน่วย รวมรายงานอีก 4 หน่วยกิต (รวม 40 หน่วยกิต) และจะต้องเรียนเพิ่มเติมในระบบออนไลน์อีก 4 ชุดวิชา (ตามที่ได้รับอนุมัติจากทางสถาบัน)
 4. ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาทางศาสนศาสตร์ที่ต่ำกว่าปริญญาตรี แต่รับใช้มาแล้วเป็นระยะเวลานานไม่ต่ำกว่า 20 ปี ทางสถาบันจะพิจารณาปรับเทียบเท่าให้เท่ากับวุฒิปริญญาตรีศาสนศาสตร์ (B.Th.) ทั้งนี้ให้ถือ เป็นกรณีไปตามการพิจารณาของทางสถาบัน
 5. (ขยายโอกาสทางการศึกษา ได้จัดให้มีการเรียนในหลักสูตรนี้ในรูปแบบสัญจรตามภูมิภาคต่าง อาทิจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา พิษณุโลก เชียงใหม่ และจะขยายไปตามจังหวัดต่างๆในอนาคต)

จบการศึกษา

 • นักศึกษาจะต้องได้คะแนนสะสมเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป หรือแต่ละวิชาต้องไม่น้อยกว่า B-
 • ส่งโครงเทศนา 30 โครง (ส่งตามเวลาที่กำหนดภายใน 1 ปี )

ผู้ประสานงาน : ศจ.ดร. บรรพต เมฆสถาพรกุล 022367944 กด 203

(ใบสมัครออนไลน์)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MM510ศาสนศาสตร์ว่าด้วยการเทศนาแบบอรรถาธิบาย3
MM520หลักการตีความหมายพระคัมภีร์สำหรับการเทศนาแบบอรรถาธิบาย3
MM540หลักการบริหารงานและการบริหารคริสตจักร3
MM550การสร้างสาวกด้วยกลุ่มแคร์3
MM560คริสตจักรและพันธกิจโลก3
MM570การสอนเพื่อการเจิรญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ3
MM610เทศนาอรรถาธิบายพระคัมภีร์เดิม3
MM620เทศนาอรรถาธิบายพระคัมภีร์ใหม่3
MM630หลักการเพิ่มพูนและการก่อตั้งคริสตจักร3
MM640สงครามฝ่ายวิญญาณ3
MM650อรรถาธิบาย 1 โครินธ์3
MM660วิธีการศึกษาพระคัมภีร์ การตีความหมายพระคัมภีร์3