Home » พันธกิจศิษยาภิบาล (โท) M.Min.

พันธกิจศิษยาภิบาล (โท) M.Min.

พันธกิจศิษยาภิบาลศาสตร์ | Master of Ministry (และระบบสัญจร)

หลักสูตรพันธกิจศิษยาภิบาลศาสตร์ (โท) M.Min.คำแนะนำหลักสูตร เพื่อผู้รับใช้ที่มี B.Th (ตรี) แล้ว และมีประสบการณ์ในการรับใช้เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้รับใช้ พระเจ้าที่กำลังทำพันธกิจ ของพระเจ้าเต็มเวลาและต้องการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในงานรับใช้ที่ทำอยู่ ซึ่งไม่สามารถจะหยุดงานรับใช้แยกจากครอบครัวหรือความรับผิดชอบ ที่มีอยู่ไป ศึกษาเต็มเวลาได้ ดังนั้นพระคริสตธรรมกรุงเทพจึงเสนอหลักสูตรนี้เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้แก่ ท่าน โดยเข้าอบรมปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 2 สัปดาห์ภายในระยะเวลา 2 ปีก็สามารถจบการศึกษาได้

รายละเอียดของหลักสูตร

สถาบันฯได้จัดหลักสูตรที่มุ่งเน้นและส่งเสริมการรับ ใช้มากกว่าพื้นฐานความรู้ทั่วไป โดยจะต้องศึกษาทั้งหมด 12 ชุดวิชา วิชาละ 3 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิตและจะต้องทำโครงการ (Project) อีก 4 หน่วยกิต รวมทั้งหมดเป็น 40 หน่วยกิต

นักศึกษาจะใช้เวลาศึกษาทั้งหมด 2 ปี โดยศึกษาดังนี้

  • ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม 2 วิชาๆละ 1 สัปดาห์ (6หน่วยกิต)
  • ปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม 2 วิชาๆละ 1 สัปดาห์ (6 หน่วยกิต)
  • เข้าชั้นเรียนสัปดาห์ละ 5 วัน (40 ชั่วโมง)

ในการจบการศึกษานักศึกษาจะต้องทำรายงาน 1 ฉบับจำนวน 25 หน้า พร้อมกับโครงเทศนาแบบอรรถาธิบาย (แบบละเอียดคำต่อคำ) 30 โครง เสนออาจารย์ฝ่ายวิชาการ (ขยายโอกาสทางการศึกษา ได้จัดให้มีการเรียนในหลักสูตรนี้ในรูปแบบสัญจรตามภูมิภาคต่าง อาทิจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา พิษณุโลก เชียงใหม่ และจะขยายไปตามจังหวัดต่างๆในอนาคต)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำหรับศิษยาภิบาล, ผู้รับใช้เต็มเวลาที่มีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์งานรับใช้ โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีศาสนศาสตร์(ตรี) ของสถาบันที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก (ATA) สมาคมศาสนศาสตร์แห่งเอเชีย และได้เกรดเฉลี่ย 2.7 (B-) ส่วนนักศึกษาที่มาจากสาถบันที่ไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก (ATA) จะต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.7 (B-) และต้องเรียนเพิ่มอีก 18 หน่วยกิต
 2. รับใช้เต็มเวลาในคริสตจักรในการเทศนาสั่งสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี
 3. ยังคงรับใช้หรือทำงานเต็มเวลาในขณะศึกษาหลักสูตรนี้อยู่

จบการศึกษา

 • นักศึกษาจะต้องได้คะแนนสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไปหรือแต่ละวิชาต้องไม่น้อยกว่า B-
 • นักศึกษาจะต้องส่งโครงการ (Project) และโครงเทศนาที่จัดทำขึ้นตามเวลาที่กำหนด
 • ผ่านการสอบสัมภาษณ์ความรู้พระคัมภีร์

(ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบ)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MM510ศาสนศาสตร์ว่าด้วยการเทศนาแบบอรรถาธิบาย3
MM520หลักการตีความหมายพระคัมภีร์สำหรับการเทศนาแบบอรรถาธิบาย3
MM540หลักการบริหารงานและการบริหารคริสตจักร3
MM550การสร้างสาวกด้วยกลุ่มแคร์3
MM560คริสตจักรและพันธกิจโลก3
MM570การสอนเพื่อการเจิรญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ3
MM610เทศนาอรรถาธิบายพระคัมภีร์เดิม3
MM620เทศนาอรรถาธิบายพระคัมภีร์ใหม่3
MM630หลักการเพิ่มพูนและการก่อตั้งคริสตจักร3
MM640สงครามฝ่ายวิญญาณ3
MM650อรรถาธิบาย 1 โครินธ์3
MM660วิธีการศึกษาพระคัมภีร์ การตีความหมายพระคัมภีรื3