Home » พัฒนาผู้นำฆราวาส (ภาคค่ำ / ออนไลน์) M.C.S.

พัฒนาผู้นำฆราวาส (ภาคค่ำ / ออนไลน์) M.C.S.

พัฒนาผู้นำฆราวาส (ภาคค่ำ / ออนไลน์) | Master in Christian Studies M.C.S.

หลักสูตรพัฒนาผู้นำฆราวาส (ภาคค่ำ) มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาผู้นำฆราวาสในการรับใช้ในคริสตจักรท้องถิ่นอย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละด้าน เช่น การเทศนาสั่งสอน การสอนคริสเตียนศึกษา การรับใช้ตามของประทาน ในหลักสูตรนี้ผู้นำฆราวาสสามารถเข้ามาเรียนและพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านพระวจนะและทักษะในการรับใช้ร่วมกับผู้นำในคริสตจักรท้องถิ่นได้ การเรียนในหลักสูตรนี้ใช้เวลาโดยรวมทั้งสิ้น 2 ปี ตามกำหนดของสถาบันมี 12 ชุดวิชาเรียน จำนวน 36 หน่วยกิต โดยสามารถเรียนได้เทอมละ 3 วิชา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้เรียนที่จะลงทะเบียนในแต่ละเทอม ซึ่งฝ่ายวิชาการจะเป็นผู้นำกำหนดวิชาที่เปิดสอนในแต่ละเทอม หากลงตามที่สถาบันกำหนดสามารถที่จะจบได้ภายในเวลา 2 ปี ทั้งนี้ไม่เกิน 6 ปี

การเรียนการสอน

 • เข้าชั้นเรียน ศึกษาค้นคว้า (นศ.ภาคค่ำ) ส่วนนักศึกษาทางออนไลน์จะเข้าระบบออนไลน์และเรียนไปพร้อมๆกัน
 • ทำรายงานตามรายละเอียดในแต่ละวิชา และแลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์การรับใช้ ภายในชั้นเรียน ร่วมกับเพื่อนๆในชั้นเรียน
 • นอกจากนี้ยังสามารถดูการถ่ายทอดสดการสอน และดูการสอนย้อนหลังได้ที่ทำงานและที่บ้านในแต่ละสัปดาห์ผ่านทางระบบ อินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย  BBS ONLINE
 • สะดวกและสามารถเรียนได้ทุกที่ๆมีระบบอินเตอร์เนต และสามารถดูการเรียนการสอนผ่านระบบมือถือได้อีกด้วย

วันเวลาในการรับสมัคร

(ติดตามข่าวสารจากสถาบัน)ทางสถาบันจะติดต่อกลับไปยังนักศึกษาที่ส่งเอกสารมายังสถาบันโดยครบ ถ้วน โดยจะแจ้งวันเวลาที่นักศึกษาจะต้องเข้ามาสอบสัมภาษณ์ในรอบและวันเวลาดัง กล่าว โดยนักศึกษาจะต้องเข้ามาสอบข้อเขียนตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ *ในกรณีที่นัก ศึกษาที่สมัครเข้ามาและทางสถาบันตรวจสอบเอกสารครบถ้วน แต่นักศึกษาไม่สามารถเข้ามาสอบตามวันเวลาที่สถาบันกำหนดไว้ นักศึกษาจะต้องแจ้งเข้ามายังสถาบันโดยเร็วเพื่อทางสถาบันจะทำการนัดหมาย เพื่อสอบในรอบถัดไป..

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นคริสเตียนรับบัพติศมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี มีส่วนรับใช้และมีการรับรองจากคริสตจักรท้องถิ่น
 • มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความเชื่อสอดคล้องกับหลักข้อเชื่อของสถาบันฯ
 • ยินดีปฏิบัติตามระเบียนของทางสถาบันฯ

ขั้นตอนการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
 2. ส่งเข้ามายังสถาบันเพื่อตรวจสอบและพิจารณา
  1. สามารถส่งผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่ (ส่งใบสมัครผ่านไลน์@พระคริสตธรรมกรุงเทพได้)
 3. รอการตอบรับจากสถาบันฯ​ โดยจะส่ง Username และ Password เพื่อล๊อคอินเข้าในระบบต่อไป
 4. กรุณาตรวจสอบในกล่องจดหมายหรืออีเมล์ขยะหากไม่พบในกล่องจดหมายหลัก
 5. หากยังไม่มีการตอบรับกลับมากรุณาติดต่อ mcs.extension@bbsthai.org หรือโทร 0 2235 3852 กด 204, 225

สำหรับนักศึกษาในชั้นเรียนสามารถที่จะดูผ่านระบบออนไลน์ได้หากในกรณีที่ไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ (กรุณาแจ้งอ.ผู้สอนเพื่อรับรหัสผ่าน)

ดูตัวอย่างการถ่ายทอดสด หรือดูวีดีโอการสอนย้อนหลังคลิกที่นี่

(ใบสมัครออนไลน์)

วิชาที่เปิดสอน (ภาคค่ำ/ออนไลน์)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MCS001 *สำรวจและเบื้องหลังพระคัมภีร์เดิมSurvey & Background of the Old Testament3
MCS002 *สำรวจและเบื้องหลังพระคัมภีร์ใหม่ Survey & Background of the New Testament
3
MCS003 *หลักการตีความหมายพระคัมภีร์ Interpreting the Bible Correctly 3
MCS004 *หลักคำสอนสำหรับบริบทไทย1 Christian Doctrines for the Thai Context 13
MCS005 *หลักคำสอนสำหรับบริบทไทย2 Christian Doctrines for the Thai Context 2
3
MCS006บทเรียนจากประวัติศาสตร์คริสตจักร Lessons from Church History
3
MCS007คำสอนของพระเยซูคริสต์ The Things Jesus Taught His Disciples3
MCS008ประวัติศาสตร์คริสตจักร 2 : Church Ministry and Mission
3
MCS019ข่าวประเสริฐและการประกาศในเมืองไทย The Gospel and Evangelizing in Thailand
3
MCS009พันธกิจคริสเตียนและวัฒนธรรม Christian Ministry and Culture
3
MCS010ปัจจัยคริสเตียนศึกษา Essentials of Christian Education
3
MCS012การอภิบาลสมาชิกคริสตจักร Essentials of Pastoral Ministry
3
MCS013การพัฒนาผู้นำในบริบทไทย LeadershipDevelopment for the Thai Context.
3
MCS014 *การเทศนาที่มีประสิทธิภาพ Effective Preaching
3
MCS015จริยธรรมคริสเตียนและสังคมไทย Ethics for the Marketplace
3
MCS016หลักการให้คำปรึกษา Counseling3
MCS017พระธรรมโรม และ 1โครินธ์ Romans & 1 Corinthians3
MCS018หลักการเขียนรายงาน Research Methodology3
MCS022อรรถาธิบายพระธรรมโรม Romans3
MCS024อรรถาธิบายพระธรรม 1,2 โครินธ์1, 2 Corinthians3
MCS031อรรถาธิบายพระธรรมเอสรา, เนหะมีย์, ฮักกัย, เศคาริยาห์ Ezra, Nehemiah, Haggai, Zechariah3
MCS033อรรถาธิบายพระธรรมโยบ : Job3
MCS035พระธรรมวิวรณ์ : The Book of Revelation3

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม