Home » คริสตศาสนศาสตร์ศึกษา (ตรี) B.Th.

คริสตศาสนศาสตร์ศึกษา (ตรี) B.Th.

คริสตศาสนศาสตร์ศึกษา | Bachelor of Theological (รอการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม)

เตรียมผู้รับใช้เพื่อคริสตจักรไทย อบรมและฝึกฝนชีวิตตามพระวจนะอย่างเข้มข้น ฝึกฝนชีวิตที่มีวินัย จะเป็นการเรียน 3 ปีและออกฝึกงานภาคสนามใน  คริสตจักรท้องถิ่น/หน่วยงานองค์การที่ได้รับการ พิจารณาจากทางสถาบัน โดยเป็นเวลา 1 ปี เมื่อผ่านการฝึกงานภาคสนามแล้วนักศึกษากลับมาเรียนในชั้นปีที่ 4 (เรียน 4 ปี ฝึกงาน 1 ปี)ให้นักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนดาวน์โหลดหรือสั่งซื้อใบสมัครจากทาง สถาบัน กรอกเอกสารให้ครบถ้วนและจัดส่งเอกสารใบสมัคร ใบรับรอง มายังสถาบันโดยทันที การรับสมัครและการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์มีกำหนดการดังนี้

การเรียนการศึกษา

 • เข้าชั้นเรียน ศึกษาค้นคว้า
 • ทำรายงานตามรายละเอียดในแต่ละวิชา
 • แบ่งปันประสบการณ์การรับใช้ ภายในชั้นเรียน ร่วมกับเพื่อนๆในชั้นเรียน
 • ฝึกงานปลายสัปดาห์ที่คริสตจักรท้องถิ่น
 • กิจกรรมภายในหอพัก

ระยะเวลาการรับสมัคร

(ติดตามข่าวสารจากสถาบัน)ทางสถาบันจะติดต่อกลับไปยังนักศึกษาที่ส่งเอกสารมายังสถาบันโดยครบ ถ้วน โดยจะแจ้งวันเวลาที่นักศึกษาจะต้องเข้ามาสอบสัมภาษณ์ในรอบและวันเวลาดัง กล่าว โดยนักศึกษาจะต้องเข้ามาสอบข้อเขียนตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ *ในกรณีที่นัก ศึกษาที่สมัครเข้ามาและทางสถาบันตรวจสอบเอกสารครบถ้วน แต่นักศึกษาไม่สามารถเข้ามาสอบตามวันเวลาที่สถาบันกำหนดไว้ นักศึกษาจะต้องแจ้งเข้ามายังสถาบันโดยเร็วเพื่อทางสถาบันจะทำการนัดหมาย เพื่อสอบในรอบถัดไป..

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีภาระใจและมั่นใจในการทางเรียกและรับใช้พระเจ้า ต้องรับบัพติศมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
 2. มีวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรกำหนดไว้ (จบ ม.6 หรือเทียบเท่า)
 3. มีหนังสือรับรองจากคริสตจักร การเป็นสมาชิกคริสตจักรท้องถิ่น

ภาคปฏิบัติของนักศึกษา (Internship)จุดประสงค์ในการฝึกงาน

 1. ให้นักศึกษาได้นำเอาความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่มาใช้ฝึกฝนอย่างเต็มที่ทางด้านการปฏิบัติ
 2. เพื่อจะเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้รับการแนะนำ ดูแล และช่วยเหลือในการทำงานคริสตจักรโดยตรง
 3. เพื่อพัฒนาชีวิตผู้รับใช้ของนักศึกษาในการจัดระเบียบชีวิตและรักษาวินัยที่ดีงามต่างๆด้วยตัวเอง
 4. เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวพร้อมในทุกด้านก่อนจบการศึกษาออกไปรับใช้พระเจ้าตามของประทานในคริสตจักรท้องถิ่นอย่างเกิดผล

สอบความรู้พื้นฐาน โดยจะมีการสอบดังนี้

 1. ความรู้ทั่วไปในพระคัมภีร์ (ข้อเขียน) และข้อท่องจำพระคัมภีร์
 2. สอบสัมภาษณ์  (การสอบใช้ภาษาไทย / หรือภาษาอังกฤษพื้นฐาน)

  ดาวน์โหลดใบสมัคร
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
BS101สำรวจพระคัมภีร์3
TH200หลักข้อเชื่อพื้นฐานของอีแวนเจลิคอล3
TH202พระคริสต์ ไม้กางเขน และความรอด3
PM343คำสอนของพระเยซูคริสต์3
CE262หลักการศึกษาพระคัมภีร์ และการนำกลุ่มศึกษา3
NT331พระธรรมฟิลิปปี, โคโลสี, 1 เธสะโลนิกา3
PM151พัฒนาบุคลิกภาพชีวิตคริสเตียน3
PM012หลักการนมัสการและการนำประชุม3
EV110หลักการประกาศและการเป็นพยาน3
PM342การเป็นสาวกและหลักการสร้างสาวก3
CE241พันธกิจเด็กและเยาวชน3
GS111หลักการพูดและการสื่อสาร, ภาษาไทยและมารยาท2
GS160ดนตรี 12
GS161ดนตรี 22
GS141หลักการเขียนรายงาน2
OT020พระธรรมปฐมการ - อพยพ3
OT102ประวัติศาสตร์พระคัมภีร์เดิมหลังการอพยพ3
OT041พระธรรมอิสยาห์3
OT033พระธรรมสุภาษิต + ปัญญาจารย์3
OT034พระธรรมอาโมส + โยนาห์ + นาฮูม3
NT451อนาคตศาสตร์ (ดาเนียล+ วิวรณ์)3
NT031พระธรรมโรม3
NT221พระธรรมลูกา, กิจการฯ3
NT032พระธรรม 1,2 โครินธ์3
NT332พระธรรมเอเฟซัส, 1-2 ทิโมธี, ทิตัส3
TH211ศาสนศาสตร์ 1 พระเจ้า, การทรงสร้าง, การเปิดเผย3
TH212ศาสนศาสตร์ 2 มนุษย์, ทูตสวรรค์, วิญญาณชั่ว, บาป3
TH213ศาสนศาสตร์ 3 พระวิญญาณ, คริสตจักร, อนาคตศาสตร์3
ES211หลักการตีความหมายพระคัมภีร์3
CH350ประวัติศาสตร์คริสตจักร3
TH280จริยธรรม_สังคม + ผู้นำ2
CE260หลักการสอน 13
CE261หลักการสอน 23
PM330หลักการเทศนา 13
PM331หลักการเทศนา 23
PM211หลักศิษยาภิบาล3
ST395ลัทธิเทียมเท็จ - ศาสนาอื่นๆ2
CE470ครอบครัวคริสเตียน2
PM152การอธิษฐาน2
EV090คริสตจักรและสังคม3
GS451ยาและสุขภาพ2
GS070ดนตรี8
EL4103 / EL450-3ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ศัพท์ทางด้านศาสนศาสตร์6
CE263การนำกลุ่มย่อยในการศึกษาพระคัมภีร์3
PM332พัฒนาการเทศนา3
PM252จิตวิทยาพื้นฐาน2
CH450ประวัติศาสตร์คริสตจักรไทย - เอเชีย3
NT341พระธรรมฮีบรู2
EV450พันธกิจโลก2
PM221หลักการบริหารคริสตจักร3
PM200การเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณในบริบทไทย2
EV190มานุษยวิทยา วัฒนธรรม และคริสตจักร2
PM155ชีวิตในพระคริสต์ - รวมหลักวิชาต่างๆ2
PM212ศาสนพิธี2
ES430คู่มือภาษากรีกและการศึกษาพระคัมภีร์3
CE310การใช้สื่อในการประกาศ3
PT250หลักการให้คำปรึกษา3
EV480พันธกิจในเมืองใหญ่3
PM261พันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชน3
PM262การพัฒนาสังคม3