Home » แจ้งรักษาสภาพนักศึกษา

แจ้งรักษาสภาพนักศึกษา

นักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ ให้รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาไว้
หากไม่ได้แจ้งรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาไว้ในเทอมที่ไม่สามารถเรียน
จะส่งผลให้ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในเทอมถัดไปได้

(ในกรณีที่หมดสภาพนักศึกษาแล้วจะไม่สามารถแจ้งรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาย้อนหลังได้)
฿0.00
กรุณาแนบสลิปการชำระ