Home » Certificate in Lay Leadership Ministry (CLM)

Certificate in Lay Leadership Ministry (CLM)

หลักสูตรใบประกาศนียบัตร Certificate in Lay Leadership  Ministry (CLM)

หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับการพัฒนาผู้นำเพื่อการรับใช้ มุ่งเน้นพัฒนาผู้นำฆราวาส(เรียนวันเสาร์) เป็นหลักสูตรเฉพาะที่เปิดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้นำฆราวาสในการรับใช้ร่วมกับผู้นำในคริสตจักรท้องถิ่นให้รู้จักใช้ของประทาน สามารถเข้าใจหลักการเทศนาสั่งสอน  การสอนคริสเตียนศึกษา และรับใช้ตามของประทาน ผู้นำฆราวาสสามารถเข้ามาเรียนและพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านพระวจนะและเป็นพื้นฐาน สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

 • เรียนวันเสาร์ สถาบันได้จัดให้มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนวันเสาร์ จำนวน 16 ครั้ง (16 สัปดาห์)
  • โดยเข้าชั้นเรียนได้ที่สถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพ (BBS)
  • โดยเข้าระบบออนไลน์ ศึกษาทางบ้านในแบบออนไลน์ (Online)
 • เข้าชั้นเรียนในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. ที่พระคริสตธรรมกรุงเทพ สำหรับนักศึกษาที่อยู่ทางบ้านให้เข้าเรียนพร้อมกันทางระบบอินเตอร์เน็ตผ่านเวปไซด์ของสถาบัน BBS ONLINE ทำแบบฝึกหัด การบ้าน และมีแบบฝึกหัดให้ปฏิบัติ
 • ใช้เวลา16 สัปดาห์ ผู้เรียนที่จบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร Certificate in Lay Leadership Ministry (CLM)

  1. เป็นคริสเตียนมีส่วนรับใช้ และมีการรับรองการเป็นสมาชิกจากคริสตจักรท้องถิ่น
  2. มีความเชื่อสอดคล้องกับหลักข้อเชื่อของสถาบันฯ
  3. ยินดีปฏิบัติตามกฏระเบียบของทางสถาบันฯ

“การจบหลักสูตร” ผู้เรียนต้องไม่ขาดเรียนเกิน 2 ครั้ง และแต่ละครั้งที่เรียน จะต้องไม่ขาดเกิน 1 ช.ม.และจะมีการมอบใบประกาศนียบัตรในพิธีจบหลักสูตรของพระคริสตธรรมกรุงเทพ หอธรรมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (สามารถเทียบเท่า / โอนหน่วยกิตได้ 6 หน่วยกิต)

 • ดูการสอนย้อนหลังตามลิสต์

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เริ่มเรียนเมื่อครบจำนวน (รอการแจ้งกำหนดการเรียนการสอน) 

ท่านใดสนใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ กรุณาแจ้งความประสงค์ทางอีเมล์ mcs.extension@bbsthai.org หรือทางโทรศัพท์ 0 2235 3852 กด 204 หรือกรอกรายละเอียดแจ้งความประสงค์ไว้ได้ที่แบบฟอร์มด้านล่างนี้

1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในชั้นเรียน ให้มาชำระค่าลงทะเบียน
(รอการแจ้งกำหนดการเรียนการสอน) ได้ที่สถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพ
2. สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบออนไลน์แบบส่วนตัวให้ชำระค่าลงทะเบียน
(รอการแจ้งกำหนดการเรียนการสอน)

ช่องทางการชำระเงินโอนเงินเข้าบัญชีพระคริสตธรรม

  ชื่อบัญชี Bangkok Bible College ธนาคารทหารไทย
สาขาโรงพยาบาลเซ็นหลุยส์ หมายเลขบัญชี  186-2-01734-8
ชื่อบัญชีพระคริสตธรรมกรุงเทพธนาคารกรุงไทย
สาขาสีลมหมายเลขบัญชี  022-1-32466-6

หากชำระแล้วกรุณาแนบใบสลิปนำฝาก แจ้งการชำระค่าลงทะเบียนคลิกที่นี่ ทันที หรือ  ID line : 12pray

รายวิชาที่เปิดสอน (ยังไม่มีมีกำหนดการสอน)

ครั้งที่ว/ด/ปวิชาอาจารย์ผู้สอน
-
# 1
# 2
# 3
-ศาสนศาสตร์ศจ.ดร.สตีฟ เทเลอร์
-
# 4
# 5
-สำรวจพระคัมภีร์เดิม
สำรวจพระคัมภีร์เดิม
ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข
ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข
-
# 6
# 7
-สำรวจพระคัมภีร์ใหม่
สำรวจพระคัมภีร์ใหม่
อาจารย์สมชาย ส่องทางธรรม
อาจารย์สมชาย ส่องทางธรรม
-
# 8
# 9
-ตีความหมายพระคัมภีร์
ตีความหมายพระคัมภีร์
ศจ.ดร.สตีฟ เทเลอร์
ศจ.ดร.สตีฟ เทเลอร์
-
# 10
# 11
-คริสเตียนศึกษา
คริสเตียนศึกษา
ศจ.ดร.อภิชาต พูลศักดิ์วรสาร
ศจ.ดร.อภิชาต พูลศักดิ์วรสาร
-
# 12
# 13
# 14
-การเตรียมและหลักการเทศนา
การเตรียมและหลักการเทศนา
การเตรียมและหลักการเทศนา
ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข
อาจารย์สมชาย ส่องทางธรรม
ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข
และอาจารย์สมชาย ส่องทางธรรม
-
# 15
# 16
-หลักการเป็นผู้นำ
หลักการเป็นผู้นำ
ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร
ศจ.สมพร สิริกลการ

**สามารถจัดตารางการเรียนล่วงหน้าได้

ยินดีต้อนรับสู่การเรียนการสอน (LLI)

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรพัฒนาผู้นำฆราวาส เรียนวันเสาร์​ (LLI)
ผู้เรียน // ผู้ประสานงาน

ให้ดาวน์โหลดคู่มือในแต่ละวิชาได้ที่นี่เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนในกลุ่ม

 1. ดาวน์โหลดคู่มือวิชา “ศาสนศาสตร์” ศจ.ดร.สตีฟ เทเลอร์
 2. ดาวน์โหลดคู่มือวิชา “ตารางเดินผ่าน // สำรวจพระคัมภีร์เดิม” ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข
 3. ดาวน์โหลดคู่มือวิชา “สำรวจพระคัมภีร์ใหม่) * อจ.สมชาย ส่องทางธรรม (วัฒนธรรมต่างๆ) (วัฒนธรรมยิว)
 4. ดาวน์โหลดคู่มือวิชา “หลักการตีความหมายพระคัมภีร์” ศจ.ดร.สตีฟ เทเลอร์
 5. ดาวน์โหลดคู่มือวิชา “คริสเตียนศึกษา”
 6. ดาวน์โหลดคู่มือวิชา “การเตรียมและหลักการเทศนา” ตัวอย่างโครงเทศนา ชุดที่ 2 “หลักการเทศนา”
 7. ดาวน์โหลดคู่มือวิชา “หลักการเป็นผู้นำ” *

* สามารถดาวน์โหลดได้ในช่วงวันและเวลาที่มีการเรียนการสอน 

ติดต่อประสานงานอีเมล์ : mcs.extension@bbsthai.org

การเข้าชั้นเรียนในระบบออนไลน์

1.เรียนออนไลน์แบบส่วนตัว
นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนตามเวลาที่กำหนดไว้ โดยให้มีส่วนร่วมในการเรียนผ่านการแชท พูดคุยกับชั้นเรียน

เข้าห้องเรียนออนไลน์สำหรับผู้เรียนส่วนตัวคลิกที่นี่ ดูการสอนย้อนหลังLLi

2.เรียนออนไลน์เป็นกลุ่ม
ให้ผู้ประสานงานเก็บข้อมูลการเข้าเรียนในแต่ละครั้ง เพื่อส่งเข้ามายังสถาบันเมื่อจบ 16 ครั้งในการเข้าชั้นเรียน

เข้าห้องเรียนออนไลน์คลิกที่นี่ เข้าห้องแชทคลิกที่นี่
ดูการสอนย้อนหลังLLi