Home » สนับสนุนพันธกิจ

สนับสนุนพันธกิจ

ท่านสามารถมีส่วนร่วมในพันธกิจต่างๆผ่านทางสถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพได้ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (และระบุเพื่อการสนับสนุน)ดังนี้

  1. เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาพระคัมภีร์
  2. เพื่อสนับสนุนการประกาศ สังคมสงเคราะห์หรืองานมิชชั่น
  3. เพื่อการก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องเรียน
  4. เพื่อสนับสนุนศิษย์เก่า ในการก่อตั้งบุกเบิกคริสตจักร
  5. หรืออื่นๆโปรดระบุ

ชื่อบัญชี Bangkok Bible College ธ.ทหารไทยธนชาต สาขารพ.เซ็นต์หลุยส์
หมายเลขบัญชี 186-2-01734-8

ชื่อบัญชี พระคริสตธรรมกรุงเทพ ธ.กรุงไทย สาขาสีลม
หมายเลขบัญชี  022-1-32466-6


เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาแนบใบนำฝากมายังแผนกการเงินติดต่อฝ่ายบัญชี  ทางบัญชีไลน์@พระคริสตธรรมกรุงเทพ หรืออีเมล์ admin@bbsthai.org  หรือ  แฟกซ์ 0 2237 1577 โทร 0 2235 3852 กด 103 เพื่อออกใบเสร็จรับเงินต่อไป