Home » ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

ศจ.ดร. มาโนช แจ้งมุข ผู้อำนวยการพระคริสตธรรมกรุงเทพ ข้าพเจ้าแน่ใจว่า พระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว  จะทรงกระให้สำเร็จ จนถึงวันแห่งพระคริสต์” ฟิลิปปี 1:8 ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับผู้นำคริสเตียนไทย และคณะมิชชันนารีชุดบุกเบิกเริ่มต้นสถาบันที่มีสายตาอันยายาวไกลมองถึงอนาคตของการสร้างผู้นำ ท่านได้ลงทุนลงแรงทั้งกายใจ จนทำให้สถาบันอันทรงเกียรตินี้ได้เริ่มต้น

ขอบคุณคุณหมอเฮนรี่ ไบรเดนธอล ผู้อำนวยคนแรกที่เป็นแบบอย่างในการอธิษฐาน ท่านปลุกพวกเราทุกเช้าเพื่อเขาเฝ้าพระเจ้า การเป็นพยานประกาศ แจกใบปลิว อาจารย์ธีระ เจนพิริยประยูรผู้วางแบบอย่างการเทศนาแบบอรรถาธิบาย การเป็นผู้นำที่สุขุมรอบคอม ท่านได้พัฒนาสถาบันจากการเริ่มต้นเพียงไม่กี่คน จนกระทั่งปัจจุบันมีศิษย์เก่าจำนวนมาก ซึ่งรับใช้พระเจ้าอยู่ทั่วประเทศไทย และต่างประเทศในฐานะมิชชั่นนารีไทยอีกหลายคน

ในฐานลูกศิษย์ เพื่อนร่วมงาน และผู้อำนวยการในปัจจุบัน ข้าพเจ้าขอพระเจ้าทรงนำพวกเรา ทีมผู้รับใช้ทุกคน คณาจารย์พนักงาน ให้ร่วมทำการพัฒนาที่จะให้สถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

พี่น้องที่รักในพระคริสต์ ขอท่านได้โปรดสนับสนุนเราในคำอธิษฐาน ทุนทรัพย์และทุกด้านที่ท่านสามารถช่วยเพื่อพันธกิจแห่งการสร้างผู้รับใช้ของพระองค์ในสถาบันแห่งนี้จะครบถ้วน และถวายเกียรติแด่พระเจ้าสืบไป

  • 1971 ดร.เฮนี่ ไบรเดนธอล เข้ารับเป็นผู้อำนวยการ จนถึงปี 1977
  • 1977 ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร เข้ารับเป็นผู้อำนวยการ จนถึงปี 1999
  • 1999 ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข เข้ารับเป็นผู้อำนวยการ จนถึงปัจจุบัน