Home » พระคริสตธรรมกรุงเทพ | BBS

พระคริสตธรรมกรุงเทพ | BBS

ประกาศจากคณะกรรมการอำนวยการ
(10 เมษายน 2024) สืบเนื่องจากขณะนี้ท่านผู้อำนวยการคือ ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข ยังต้องพักรักษาตัวอีกระยะหนึ่ง อันเป็นผลต่อเนื่องของการมีเส้นเลือดอุดตันในสมองในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งต้องรับการช่วยเหลือด้านการทำกายภาพ และฟื้นฟูการพูด เรามีความหวังว่าท่านจะหายดีในเร็ววันและกลับมารับใช้พระเจ้าได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่ง (อ่านต่อ)

ขอท่านได้อธิษฐานเผื่อต่อไปทั้งตัวท่านเองที่จะรับพระคุณพระเจ้าอย่างอัศจรรย์ และอธิษฐานเผื่อครอบครัวที่จะมีกำลังใจในการเผชิญกับสถานการณ์นี้ และโดยเฉพาะภรรยาของท่านคืออ.ลออ ที่จะได้รับการหนุนใจพิเศษจากพระเจ้า

พระคริสตธรรมกรุงเทพ ยังจะดำเนินพันธกิจการเรียนการสอนต่อไปอย่างมุ่งมั่น และขอให้ความมั่นใจว่าทีมคณาจารย์ในปัจจุบันยังมีความพร้อมที่จะรับใช้พี่น้องในการสอนพระวจนะพระเจ้าต่อไปอย่างเต็มที่

บีบีเอสขอแจ้งให้ทราบว่าพันธกิจการสอนพระวจนะของพระเจ้ายังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางคณะกรรมการอำนวยการได้มีมติแต่งตั้ง ศจ.สมชาย ส่องทางธรรม ให้เป็นผู้รักษาการผู้อำนวยการ จนกว่าท่าน ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข จะหายดีและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อไป พระคริสตธรรมกรุงเทพยังคงดำเนินพันธกิจการเรียนการสอนต่อไปอย่างมุ่งมั่น และขอให้ความมั่นใจว่าทีมคณาจารย์ในปัจจุบันยังมีความพร้อมที่จะรับใช้พี่น้องในการสอนพระวจนะพระเจ้าต่อไปอย่างเต็มที่

ศจ.สมชาย ส่องทางธรรม

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน และขอขอบคุณที่ได้อธิษฐานเผื่อและมีส่วนร่วมกับบีบีเอสเสมอมา เราจะเดินต่อไปด้วยกันเพื่องานของพระเจ้าจะเกิดผลอย่างเต็มที่ในประเทศไทย

“ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่า พระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่าน จะทรงกระทำให้สำเร็จ จนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์” ฟิลิปปี 1:6 (THSV11)

ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับผู้นำคริสเตียนไทย และคณะมิชชันนารีชุดบุกเบิกเริ่มต้นสถาบันที่มีสายตาอันยาวไกลมองถึงอนาคตของการสร้างผู้นำ ท่านได้ลงทุนลงแรงทั้งกายใจ จนทำให้สถาบันอันทรงเกียรตินี้ได้เริ่มต้น..

ในปี 1970 พระเจ้าได้ประทานนิมิตแก่ผู้นำคริสเตียนหลายท่านในประเทศไทยให้จัดตั้ง สถาบันพระคริสตธรรมขึ้นเพื่อผึกอบรมผู้รับใช้ในประเทศไทยโดยไม่เน้นคณะนิกาย หรือระบบศาสนศาสตร์ระบบใดระบบหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากมิชชันนารีคณะสยามมิชชั่น (CMA) และคณะโอเวอร์ซีมิชชันนารีเฟลโลชิฟ (OMF) ในช่วงเริ่มต้น

พระคริสตธรรมกรุงเทพได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 1971 โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Bangkok Bible College” หรือที่เรียกกันในนาม บีบีซี (BBC) โดยใช้บ้านเช่าหลังหนึ่งเป็นที่ทำการ และเริ่มเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรศาสนศาสตร์สำหรับผู้จบมัธยมศึกษาตอนต้น และต่อมาได้พัฒนาถึงหลักสูตรปริญญาตรี มีนักศึกษารุ่นแรก 5 คน อาจารย์เต็มเวลา 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้อำนวยกา ครูสอนและดูแลชีวิตนักศึกษาคือ ดร. เฮนรี่ ไบรเดนธอล มีคณาจารย์ที่เป้นมิชชันนารีและคนไทยเข้าร่วมรับใช้หลายท่านในฐานะอาจารย์ พิเศษ พระเจ้าทรงโปรดอำนวยพระพรให้มีนักศึกษาที่ถวายตัวรับใช้พระเจ้าสมัครเข้า เรียนเต็มเวลาเพิ่มขึ้นตามลำดับ

ต่อมาในปี 1975 ได้เริ่มการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโทเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้จบหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา ในขณะนั้นมีผู้รับใช้พระเจ้าที่จบระดับอุดมศึกษาถวายตัวรับใช้พระเจ้าน้อย มาก ซึ่งปัจจุบันผู้จบหลักสูตรการศึกษาเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นศิษยาภิบาลคริสต จักรและผู้นำในองค์กรคริสเตียนมากมาย และต่อมาในปี 1977 ศจ.ดร. ธีระ เจนพิริยประยูร ซึ่งมีส่วนร่วมกับสถาบันตั้งแต่เริ่มต้นได้เข้ามารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสถาบันที่จะให้คนไทยเข้ามารับผิดชอบ

ในปี 1989 สถาบันเพิ่มชื่อในภาษาอังกฤษให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตร โดยได้เพิ่มชื่อเป็น Bangkok Bible College &  Seminary มีชื่อย่อว่า (BBCS)  ในปีเดียวกันสถาบันได้รับการรับรองวิทยฐานะทางการศึกษาจากสมาคมศาสนศาสตร์ แห่งเอเชีย Asia Theological Association หรือ (ATA) ว่าเป็นสถาบันศาสนศาสตร์ที่มีมาตรฐานทางการศึกษาเท่าเทียมกับสถาบันอื่นๆ ในเอเชีย และในเวลาต่อมาพระคริสตธรรมกรุงเทพได้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของสถาบันให้ เหมาะสมคือ Bangkok Bible Seminary ใช้ชื่อย่อว่า BBS (บีบีเอส)

ในปี 1999 ศจ.ดร. มาโนช แจ้งมุข เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสืบต่อจาก ศจ.ดร. ธีระ เจนพิริยประยูร ที่เกษียณอายุงานก่อนกำหนดเพื่อรับใช้ในคริสตจักรฐานะศิษยาภิบาล การพัฒนาสถาบันเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาหลักสูตรควบคู่กับการพัฒนา บุคลากรโดยสถาบันส่งเสริมให้ครูอาจารย์ศึกษาต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้น และเน้นสาขาวิชาเฉพาะ เช่น ด้านศาสนศาสตร์ ด้านพระคัมภีร์เดิม ด้านพระคัมภีร์ใหม่ คริสเตียนศึกษา การบริหารจัดการเป็นต้น ซึ่งคณาจารย์เหล่านี้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขั้นสูง (Th.M.) หรือปริญญาเอก (Ph.D., Th.D.หรือ D.Min.) ทำให้การเรียนการสอนของสถาบันมีคุณภาพ จากหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเลือกหลักสูตรที่เหมาะกับความต้องการของตน เพื่อเตรียมตัวรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา หรือแบบผู้นำฆราวาส ผู้บริหารองค์กรคริสเตียน ซึ่งสามารถเรียนหลักสูตรการบริหารจัดการ (M.C.A.) หรือผู้นำท้องถิ่นที่ไม่สามารถเดินทางมาศึกษาที่สถาบันก็ศึกษาที่บ้านได้ในหลักสูตรระบบทางไกล (TEE) และภาคค่ำเรียนแบบออนไลน์ (Online)

การพัฒนาด้านอาคารและสถานที่ เรามีอาคารเรียน หอพักนักศึกษา ในบริเวณใกล้เคียงกัน มีอุปกรณ์ประกอบการศึกษาที่ทันสมัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้า หนังสือในห้องสมุดกว่า 25,000 เล่ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่เดินทางไปกลับ การเดินทางสะดวกรวดเร็วโดยรถไฟฟ้า (BTS) หรือรถไฟใต้ดิน (MRT) หรือรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT)

ปัจจุบันเรามีศิษย์เก่ากว่า 2,000 คนที่จบออกไปรับใช้พระเจ้าตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งมีทั้งศิษยาภิบาล ผู้ประกาศ ผู้ก่อตั้งคริสตจักร อาจารย์พระคริสตธรรม บุคลากรด้านคริสเตียนศึกษา และรับใช้พระเจ้าในองค์การ องค์กรคริสเตียน ตลอดจนมิชชันนารีข้ามวัฒนธรรมในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

พระคริสตธรรมกรุงเทพได้รับการรับรองวิทยะฐานะทางการศึกษาโดยสมาคมศาสนศาสตร์แห่งเชีย Asia Theological Association (ATA) ผู้ที่จบจากสถาบันทุกหลักสูตรสามารถศึกษาต่อได้ในสถาบันอื่นๆ ทั่วโลกที่มีการรับรองในแบบเดียวกัน.

พี่น้องที่รักในพระคริสต์ ขอท่านได้โปรดสนับสนุนเราในคำอธิษฐาน ทุนทรัพย์และทุกด้านที่ท่านสามารถช่วยเพื่อพันธกิจแห่งการสร้างผู้รับใช้ของพระองค์ในสถาบันแห่งนี้จะครบถ้วน และถวายเกียรติแด่พระเจ้าสืบไป

ขอบคุณ หมอเฮนรี่ ไบรเดนธอล ผู้อำนวยคนแรก ที่เป็นแบบอย่างในการอธิษฐาน ท่านปลุกพวกเราทุกเช้าเพื่อเขาเฝ้าพระเจ้า การเป็นพยานประกาศ แจกใบปลิว อาจารย์ธีระ เจนพิริยประยูรผู้วางแบบอย่างการเทศนาแบบอรรถาธิบาย การเป็นผู้นำที่สุขุมรอบคอม ท่านได้พัฒนาสถาบันจากการเริ่มต้นเพียงไม่กี่คน จนกระทั่งปัจจุบันมีศิษย์เก่าจำนวนมาก ซึ่งรับใช้พระเจ้าอยู่ทั่วประเทศไทย และต่างประเทศในฐานะมิชชั่นนารีไทยอีกหลายคนในฐานะลูกศิษย์ เพื่อนร่วมงาน และผู้อำนวยการในปัจจุบัน ข้าพเจ้าขอพระเจ้าทรงนำพวกเรา ทีมผู้รับใช้ทุกคน คณาจารย์พนักงาน ให้ร่วมทำการพัฒนาที่จะให้สถาบันพระคริสตธรรมกรุงเทพเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

  • 1971 – 1977 ดร.เฮนรี่ ไบรเดนธอล เข้ารับเป็นผู้อำนวยการ
  • 1977 – 1999 ศจ.ดร.ธีระ เจนพิริยประยูร เข้ารับเป็นผู้อำนวยการ
  • 1999 – ปัจจุบัน ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข เข้ารับเป็นผู้อำนวยการ

“จง​ประ‌กาศ​พระ‍วจนะ จง​ทำ​อย่าง​ขะ‌มัก‍เขม้น​ทั้ง​ใน​ขณะ‍ที่​คน​สน‍ใจ​และ​ไม่​สน‍ใจจง​ชัก‍ชวน ตัก‍เตือน และ​หนุน​ใจ ด้วย​ความ​อดทน​และ​ด้วย​การ​สั่ง‍สอน​อย่าง​เต็ม‍ที่” 2 ทิโมธี 4:2