Home » ประเมินผลการเทศนา

ประเมินผลการเทศนา

การประเมินผลผู้เทศนา

ใส่ชื่อผู้เทศนา และอีเมล์ของผู้ที่กำลังเทศนา เพื่อระบบจะส่งผลการประเมินผลไปยังผู้เทศนาอัติโนมัต การประเมินผลเป็นลักษณะการให้ ดาว 1-10 (น้อยไปมาก)
=