Home » จากอดีตสู่ปัจจุบัน

จากอดีตสู่ปัจจุบัน

ในปี 1970 พระเจ้าได้ประทานนิมิตแก่ผู้นำคริสเตียนหลายท่านในประเทศไทยให้จัดตั้ง สถาบันพระคริสตธรรมขึ้นเพื่อผึกอบรมผู้รับใช้ในประเทศไทยโดยไม่เน้นคณะนิกาย หรือระบบศาสนศาสตร์ระบบใดระบบหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากมิชชันนารีคณะสยามมิชชั่น (CMA) และคณะโอเวอร์ซีมิชชันนารีเฟลโลชิฟ (OMF) ในช่วงเริ่มต้น

image0พระคริสตธรรมกรุงเทพได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 1971 โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Bangkok Bible College” หรือที่เรียกกันในนาม บีบีซี (BBC) โดยใช้บ้านเช่าหลังหนึ่งเป็นที่ทำการ และเริ่มเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรศาสนศาสตร์สำหรับผู้จบมัธยมศึกษาตอนต้น และต่อมาได้พัฒนาถึงหลักสูตรปริญญาตรี มีนักศึกษารุ่นแรก 5 คน อาจารย์เต็มเวลา 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้อำนวยการ ครูสอนและดูแลชีวิตนักศึกษาคือ ดร. เฮนรี่ ไบรเดนธอล มีคณาจารย์ที่เป็นมิชชันนารีและคนไทยเข้าร่วมรับใช้หลายท่านในฐานะอาจารย์ พิเศษ พระเจ้าทรงโปรดอำนวยพระพรให้มีนักศึกษาที่ถวายตัวรับใช้พระเจ้าสมัครเข้า เรียนเต็มเวลาเพิ่มขึ้นตามลำดับ

ต่อมาในปี 1975 ได้เริ่มการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโทเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้จบหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา ในขณะนั้นมีผู้รับใช้พระเจ้าที่จบระดับอุดมศึกษาถวายตัวรับใช้พระเจ้าน้อย มาก ซึ่งปัจจุบันผู้จบหลักสูตรการศึกษาเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นศิษยาภิบาลคริสต จักรและผู้นำในองค์กรคริสเตียนมากมาย และต่อมาในปี 1977 ศจ.ดร. ธีระ เจนพิริยประยูร ซึ่งมีส่วนร่วมกับสถาบันตั้งแต่เริ่มต้นได้เข้ามารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสถาบันที่จะให้คนไทยเข้ามารับผิดชอบ

ในปี 1989 สถาบันเพิ่มชื่อในภาษาอังกฤษให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตร โดยได้เพิ่มชื่อเป็น Bangkok Bible College &  Seminary มีชื่อย่อว่า (BBCS)  ในปีเดียวกันสถาบันได้รับการรับรองวิทยฐานะทางการศึกษาจากสมาคมศาสนศาสตร์ แห่งเอเชีย Asia Theological Association หรือ (ATA) ว่าเป็นสถาบันศาสนศาสตร์ที่มีมาตรฐานทางการศึกษาเท่าเทียมกับสถาบันอื่นๆ ในเอเชีย และในเวลาต่อมาพระคริสตธรรมกรุงเทพได้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของสถาบันให้ เหมาะสมคือ Bangkok Bible Seminary ใช้ชื่อย่อว่า BBS (บีบีเอส)

ในปี 1999 ศจ.ดร. มาโนช แจ้งมุข เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสืบต่อจาก ศจ.ดร. ธีระ เจนพิริยประยูร ที่เกษียณอายุงานก่อนกำหนดเพื่อรับใช้ในคริสตจักรฐานะศิษยาภิบาล การพัฒนาสถาบันเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาหลักสูตรควบคู่กับการพัฒนา บุคลากรโดยสถาบันส่งเสริมให้ครูอาจารย์ศึกษาต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้น และเน้นสาขาวิชาเฉพาะ เช่น ด้านศาสนศาสตร์ ด้านพระคัมภีร์เดิม ด้านพระคัมภีร์ใหม่ คริสเตียนศึกษา การบริหารจัดการเป็นต้น ซึ่งคณาจารย์เหล่านี้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขั้นสูง (Th.M.) หรือปริญญาเอก (Ph.D., Th.D.หรือ D.Min.) ทำให้การเรียนการสอนของสถาบันมีคุณภาพ จากหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเลือกหลักสูตรที่เหมาะกับความต้องการของตน เพื่อเตรียมตัวรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา หรือแบบผู้นำฆราวาส ผู้บริหารองค์กรคริสเตียน ซึ่งสามารถเรียนหลักสูตรการบริหารจัดการ (M.C.A.) หรือผู้นำท้องถิ่นที่ไม่สามารถเดินทางมาศึกษาที่สถาบันก็ศึกษาที่บ้านได้ในหลักสูตรระบบทางไกล (TEE) และภาคค่ำเรียนแบบออนไลน์ (Online)

การพัฒนาด้านอาคารและสถานที่ เรามีอาคารเรียน หอพักนักศึกษา ในบริเวณใกล้เคียงกัน มีอุปกรณ์ประกอบการศึกษาที่ทันสมัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้า หนังสือในห้องสมุดกว่า 25,000 เล่ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่เดินทางไปกลับ การเดินทางสะดวกรวดเร็วโดยรถไฟฟ้า (BTS) หรือรถไฟใต้ดิน (MRT) หรือรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT)

291766332223

ปัจจุบันเรามีศิษย์เก่ากว่า 2,000 คนที่จบออกไปรับใช้พระเจ้าตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งมีทั้งศิษยาภิบาล ผู้ประกาศ ผู้ก่อตั้งคริสตจักร อาจารย์พระคริสตธรรม บุคลากรด้านคริสเตียนศึกษา และรับใช้พระเจ้าในองค์การ องค์กรคริสเตียน ตลอดจนมิชชันนารีข้ามวัฒนธรรมในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

พระคริสตธรรมกรุงเทพได้รับการรับรองวิทยะฐานะทางการศึกษาโดยสมาคมศาสนศาสตร์แห่งเชีย Asia Theological Association (ATA) ผู้ที่จบจากสถาบันทุกหลักสูตรสามารถศึกษาต่อได้ในสถาบันอื่นๆ ทั่วโลกที่มีการรับรองในแบบเดียวกัน.