Home » การรับสมัครนักศึกษาใหม่

การรับสมัครนักศึกษาใหม่

พระคริสตธรรมกรุงเทพ | Bangkok Bible Seminary (BBS) เป็นสมาชิกในสมาพันธ์สถาบันพระคริสตธรรมในประเทศไทย และได้รับการรับรองวิทยะทางการศึกษาโดยสมาคมศาสนศาสตร์แห่งเอเชีย | Asia Theological Association (ATA) ผู้ที่จบจากสถาบันสามารถที่จะศึกษาต่อในสถาบันอื่นๆได้ทั่วโลกที่มีการรับรองในแบบเดียวกัน

พระคริสตธรรมกรุงเทพเปิดรับสมัครนักศึกษาประจำทุกๆปี(เดือนมกราคม-กรกฏาคม)สนใจยื่นใบสมัครได้ทุกวันเวลาทำการ(จันทร์-ศุกร์)

พระคริสตธรรมกรุงเทพได้ปรับปฏิทินการศึกษาดังนี้

ภาคเรียนที่ 1 เดือน สิงหาคม – ธันวาคม (ปิดเทอม กลางเดือนธันวาคม – กลางเดือนมกราคม)
ภาคเรียนที่ 2 เดือน มกราคม – พฤษภาคม (ปิดเทอม กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนสิงหาคม)

  1. การรับสมัครนักศึกษาใหม่มีดังนี้ 
    “เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2021” เริ่มตั้งแต่

    เดือนมีนาคม, เมษายน, พฤษภาคม, มิถุนายน, กรกฏาคม
  2. ตรวจสอบคุณสมบัติและใบสมัครครบถ้วน จะมีการนัดสอบสัมภาษณ์ต่อไป
  3. เปิดเรียนเดือนสิงหาคม

แต่เฉพาะหลักสูตรภาคค่ำในระบบออนไลน์ และระบบทางไกลเปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา) ในกรณีที่ส่งเอกสารหรือใบสมัครช้ากว่ากำหนดทางสถาบันจะรับเข้าในเทอมถัดไป ซึ่งจะสามารถลงทะเบียนเรียนได้