Home » แจ้งการลงทะเบียน (ระบบออนไลน์)

แจ้งการลงทะเบียน (ระบบออนไลน์)

เปิดรับการลงทะเบียน เทอม 2/2020

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2020

ได้ขยายเวลาการลงทะเบียนปีการศึกษา 2/2020 เป็น
(ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2020 – 23 มกราคม 2021) เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021

แจ้งเปลี่ยนแปลง

นักศึกษาใหม่ให้เข้ารับการปฐมนิเทศน์ วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2021 เวลา 18.00 น.ผ่านระบบออนไลน์

(หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

กรุณาระบุ 2/2020
(ขยายเวลาการลงทะเบียนถึงวันที่ 25* มกราคม 2021) *แก้ไขล่าสุด
(เก็บหน่วยกิตชุดวิชาละ 2,500 บาท) (ไม่เก็บหน่วยกิตชุดวิชาละ1,500 บาท)
(ขยายเวลาการลงทะเบียนถึงวันที่ 13 มกราคม 2021)
฿ 0.00