Home » แจ้งชำระค่าลงทะเบียน

แจ้งชำระค่าลงทะเบียน


เมื่อชำระเงินแล้วกรุณาแจ้งการชำระทันที
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และแนบเอกสารการชำระเงินเข้าสู่ระบบ


1กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการแจ้งการชำระเงิน
2รายละเอียดแจ้งการชำระเงิน
กรุณาเลือกส่วนที่เกี่ยวข้อง