Home » ระบบออนไลน์ online

ระบบออนไลน์ online

หลักสูตรพัฒนาผู้นำฆราวาส (ภาคค่ำ) มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาผู้นำฆราวาสในการรับใช้ในคริสตจักรท้องถิ่นอย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละด้าน เช่น การเทศนาสั่งสอน การสอนคริสเตียนศึกษา การรับใช้ตามของประทาน ผู้นำฆราวาสสามารถเข้ามาเรียนและพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านพระวจนะและทักษะในการรับใช้ร่วมกับ

หลักสูตรพัฒนาผู้นำฆราวาส (เรียนแบบภาคค่ำ/ออนไลน์) (TEE)

ผู้นำในคริสตจักรท้องถิ่นได้การเรียนในหลักสูตรนี้ใช้เวลาโดยรวมทั้งสิ้น 2 ปี ตามกำหนดของสถาบันจำนวน 36 หน่วยกิต โดยสามารถเรียนได้เทอมละ 3 วิชา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้เรียนที่จะลงทะเบียนในแต่ละเทอม

 • เป็นการเรียนผ่านระบบอินเตอร์เนต (สด) ติดตั้งกล้องวีดีโอแสดงการเข้าชั้นเรียน นอกจากนี้ยังสามารถเข้ามาในชั้นเรียนได้อีกด้วย
 • ศึกษาค้นคว้าผ่านระบบอินเตอร์เนตในระบบการเรียนการสอนที่สถาบันได้เตรียมไว้ (ส่งงาน, สอบ ในระบบมูเดิ้ล)
 • ทำรายงานตามรายละเอียดในแต่ละวิชา และแลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์การรับใช้ ภายในชั้นเรียน ร่วมกับเพื่อนๆในชั้นเรียน
 • ดูการถ่ายทอดสดการสอน และดูการสอนย้อนหลังได้ที่ทำงานและที่บ้านในแต่ละสัปดาห์ผ่านทางระบบ อินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย  BBS ONLINE (ตามระเบียบที่กำหนด)
 • นักศึกษาต้องลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ชุด วิชา แต่ไม่เกิน  3 ชุดวิชาต่อภาคการศึกษา (ทั้งนี้แนะนำให้นักศึกษาลงทะเบียนตามโปรแกรมการลงทะเบียนที่ทางสถาบันฯ กำหนด เพื่อจะไม่เกิดการลงทะเบียนซ้ำ และสามารถจบหลักสูตรได้ตามที่กำหนด)

 • เปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา (สามารถสมัครเข้าเรียนได้)
  • (ภาคเรียนที่ 1 เริ่มสิงหาคม – ธันวาคม)
  • (ภาคเรียนที่ 2 เริ่มมกราคม – พฤษภาคม)
 • ส่งเอกสารการสมัครก่อนเปิดแต่ละภาคเรียน และรอการตอบรับผ่านทางอีเมล์
 • สามารถส่งเอกสารผ่านระบบออนไลน์ BBS ONLINE

 • ชุดวิชาละ 2,500 บาท (เปิดสอน 3 ชุดวิชาต่อเทอม)ต้องลงทะเบียนอย่างน้อย 1 ชุดวิชาต่อเทอม หากลงทะเบียนตามที่สถาบันได้กำหนดจะสามารถจบได้ภายในเวลา 2 ปี

 • เป็นคริสเตียนที่มีส่วนรับใช้และมีการรับรองจากคริสตจักร
 • มีวุฒิการศึกษาตามระดับหลักสุตรที่สมัครเรียน
 • มีความเชื่อสอดคล้องกับหลักข้อเชื่อของสถาบัน
 • ยินดีปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักสูตร
 • ต้องมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐาน  (ยํ้าถึงนักศึกษาและผู้สนใจสมัครเรียนในระบบออนไลน์จำเป็นต้องมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และมีอีเมล์ของตนเอง เพื่อการติดต่อสื่อสารกับทางสถาบัน)

Login เข้าระบบออนไลน์คลิกที่นี่

วิชาที่เปิดสอน (ภาคค่ำ/ออนไลน์)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
MCS001 *สำรวจและเบื้องหลังพระคัมภีร์เดิมSurvey & Background of the Old Testament3
MCS002 *สำรวจและเบื้องหลังพระคัมภีร์ใหม่ Survey & Background of the New Testament
3
MCS003 *หลักการตีความหมายพระคัมภีร์ Interpreting the Bible Correctly 3
MCS004 *หลักคำสอนสำหรับบริบทไทย1 Christian Doctrines for the Thai Context 13
MCS005 *หลักคำสอนสำหรับบริบทไทย2 Christian Doctrines for the Thai Context 2
3
MCS006บทเรียนจากประวัติศาสตร์คริสตจักร Lessons from Church History
3
MCS007คำสอนของพระเยซูคริสต์ The Things Jesus Taught His Disciples3
MCS008ประวัติศาสตร์คริสตจักร 2 : Church Ministry and Mission
3
MCS019ข่าวประเสริฐและการประกาศในเมืองไทย The Gospel and Evangelizing in Thailand
3
MCS009พันธกิจคริสเตียนและวัฒนธรรม Christian Ministry and Culture
3
MCS010ปัจจัยคริสเตียนศึกษา Essentials of Christian Education
3
MCS012การอภิบาลสมาชิกคริสตจักร Essentials of Pastoral Ministry
3
MCS013การพัฒนาผู้นำในบริบทไทย LeadershipDevelopment for the Thai Context.
3
MCS014 *การเทศนาที่มีประสิทธิภาพ Effective Preaching
3
MCS015จริยธรรมคริสเตียนและสังคมไทย Ethics for the Marketplace
3
MCS016หลักการให้คำปรึกษา Counseling3
MCS017พระธรรมโรม และ 1โครินธ์ Romans & 1 Corinthians3
MCS018หลักการเขียนรายงาน Research Methodology3
MCS022อรรถาธิบายพระธรรมโรม Romans3
MCS024อรรถาธิบายพระธรรม 1,2 โครินธ์1, 2 Corinthians3
MCS031อรรถาธิบายพระธรรมเอสรา, เนหะมีย์, ฮักกัย, เศคาริยาห์ Ezra, Nehemiah, Haggai, Zechariah3
MCS033อรรถาธิบายพระธรรมโยบ : Job3
MCS035พระธรรมวิวรณ์ : The Book of Revelation3

(*) เป็นวิชาบังคับที่ทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียน