Home » คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการอำนวยการ

  ศจ.ดร. ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์

  ประธานกรรมการอำนวยการ

    อ. นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์

    เหรัญญิก

      ผป. ประเสริฐ วิรัชศิลป์

      กรรมการ

        ผป. สันติ ศรียุทธไกร

        กรรมการ

          อ. สุรินทร์ อนุชิราชีวะ

          กรรมการ

            อ. กอบชัย จิราธิวัฒน์

            กรรมการ

              ศจ.ดร. ธีระ เจนพิริยประยูร

              กรรมการ

                ศจ.ดร. มาโนช แจ้งมุข

                กรรมการ

                  ศจ. ดร. อูริค โคห์เลอร์

                  กรรมการ

                    ศจ. สมพร ศิริกลการ

                    ที่ปรึกษา

                     ปรับปรุงแก้ไข(2016)