พระคริสตธรรมกรุงเทพ

Bangkok Bible Seminary (BBS)

"จง​ประ‌กาศ​พระ‍วจนะ จง​ทำ​อย่าง​ขะ‌มัก‍เขม้น​ทั้ง​ใน​ขณะ‍ที่​คน​สน‍ใจ​และ​ไม่​สน‍ใจ
จง​ชัก‍ชวน ตัก‍เตือน และ​หนุน​ใจ ด้วย​ความ​อดทน​และ​ด้วย​การ​สั่ง‍สอน​อย่าง​เต็ม‍ที่"
2 ทิโมธี 4:2